Dzięki współpracy z wiodącymi na rynku towarzystwami ubezpieczeniowymi klient otrzymuje kalkulację ubezpieczenia w kilku firmach. Oferujemy pełny wachlarz ubezpieczeń dla firm i instytucji:

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności:

 • budynki, budowle i lokale,
 • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,
 • wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym niskocenne składniki majątku,
 • środki obrotowe; towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
 • mienie przyjęte w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowywania) bądź sprzedaży,
 • wartości pieniężne,
 • nakłady adaptacyjne,
 • mienie osobiste pracowników.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek ruchomy podmiotów gospodarczych tj.:

 • środki obrotowe (towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, materiały pomocnicze, opakowania, zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, i ich części zapasowe, narzędzia itp. mienie)
 • mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży
 • wyposażenie lokali w których prowadzona jest działalność gospodarcza
 • gotówka i inne wartości pieniężne tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle, i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, platyna i metale z grupy platynowców.

Ubezpieczenie od błędów w czynnościach spedycyjnych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest kierowane do osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnych, wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z jego zarobkowej działalności w charakterze przewoźnika drogowego, z tytułu zawartej umowy (odpowiedzialność kontraktowa) o przewóz towarów, zarówno przy użyciu pojazdów własnych, jak i pojazdów podnajętych. W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Kompleksowe ubezpieczenie flot

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych.

Ubezpieczenia dla flot to kompilacja kilku produktów, które łącznie pozwalają zapewnić ochronę, gdy wystąpią następujące zdarzenia:

 • szkody osobowe i rzeczowe wobec osób trzecich w związku z ruchem pojazdu (OC komunikacyjne)
 • uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu (spowodowane kolizją z innym przedmiotem, człowiekiem lub zwierzęciem, aktem wandalizmu, zdarzeniem losowym)
 • uprzątnięcie miejsca po szkodzie i zapobieżenie zwiększaniu się szkody
 • kradzież lub rabunek pojazdu
 • organizacja usług pomocowych typu assistance (holowanie, transport zastępczy, zakwaterowanie, pomoc techniczna i medyczna)
 • trwałe inwalidztwo lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu

Główne zalety:

 • możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów floty,
 • uproszczone procedury zawierania ubezpieczeń;
 • uproszczone procedury likwidacji szkód, także poza granicami Polski;
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie w pojeździe.

Odpowiedzialność Cywilna organów władz lub dyrekcji spółki kapitałowej

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym spółce w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umową bądź statutem i regulaminem spółki kapitałowej oraz innymi przepisami regulującymi odpowiedzialność członków organów spółki kapitałowej, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

W ramach umowy ubezpieczenia pokrywane są koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, niezbędne koszty obrony sądowej oraz koszty wynikłe z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Koszty te są zaliczane do sumy gwarancyjnej, ale nie są limitowane. W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i zagranicznym

Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju mienie i towary przewożone w Kraju i na Świecie transportem wykonywanym na podstawie umowy przewozu mienia przez przewoźnika zawodowego (transport obcy) lub transportem własnym.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

 • Ubezpieczeniem objęte jest mienie przewożone wszelkimi środkami transportu na całym Świecie
 • Ubezpieczenie obejmuje wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi mienia i jego składowaniem przejściowym trwającym nie dłużej niż 14 dni na trasie transportu. Dodatkowo może być objęty również okres dokonywania załadunku lub wyładunku
 • Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem obcym może być zawarte w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub pełnym

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych.

W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

 • pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji; upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, śniegu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, szkody wodociągowej, upadku drzew, budynków lub budowli, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym
 • kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia
 • zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:

 • budynki i budowle
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • środki obrotowe – mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (między innymi: opakowania, materiały eksploatacyjne i pomocnicze), wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczonego produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących przepisów zaliczane do środków trwałych
 • niskocenne składniki majątku – mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych
 • wartości pieniężne – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby ze wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły
 • nakłady adaptacyjne – wartość adaptacyjnych robót budowlanych (w tym remontów) i wykończenia wnętrz ustalona na podstawie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów na dostosowanie pomieszczeń lub budynków niestanowiących własności Ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej działalności lub podniesienia standardu tych pomieszczeń lub budynków
 • mienie najmowane – mienie przyjęte przez Ubezpieczonego do używania w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego rodzaju umowy o podobnym charakterze
 • mienie osobiste pracowników – mienie ruchome pracowników Ubezpieczonego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów
 • mienie osób trzecich – mienie przyjęte przez Ubezpieczonego na podstawie umowy w celu wykonania usługi obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, sprzedaży, składu, przechowania lub w innym podobnym celu zgodnym z zaleceniem właściciela

Pakiety ubezpieczeń dla firm

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Potrzebujesz ubezpieczyć coś nietypowego i nie możesz znaleźć odpowiedniej oferty? Nasz agent zrobi to za Ciebie.

Przykłady nietypowych ubezpieczeń:

 • Psów i kotów
 • Roweru
 • Jachtów
 • Lotnicze
 • Członka zarządu

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

© SUPRO Sławomir Targosz

Realizacja MATmedia - Tworzenie stron www